Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.matthauspassionoirschot.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Privacy Policy

 

Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Betrokkenen die tot de categorie van vrijwilligers behoren zijn de bestuursleden, de leden van het projectteam, de leden van de kascommissie en eventuele overige vrijwilligers die zich als zodanig hebben aangemeld. De meeste vrijwilligers zijn afkomstig van Kempenkoor, de vereniging die nauw verbonden is aan Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen (hierna De Stichting). Enkele leden van het bestuur en de kascommissie zijn extern.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door De Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Communicatie over stichtingszaken en daaraan gerelateerde communicatie;
 • Financiële administratie;
 • Inschrijving bestuurders bij de Kamer van Koophandel.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding als vrijwilliger.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door De Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode van het vrijwilligerschap en voor maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Contactgegevens (NAW, emailadres, telefoonnummer) worden beschikbaar gesteld aan vrijwilligers van De Stichting ten behoeve van communicatie over stichtingszaken en daaraan gerelateerde zaken.

De geboortedatum en -plaats van bestuurders worden opgevraagd i.v.m. de inschrijving van de bestuurders van De Stichting bij de Kamer van Koophandel.

Ten slotte kunnen bankgegevens beschikbaar worden gesteld i.v.m. het uitbetalen van eventuele declaraties.

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors, subsidiënten, donateurs, leden comité van aanbeveling en geïnteresseerden

 

Persoonsgegevens van sponsors, subsidiënten, donateurs en geïnteresseerden worden door De Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Communicatie over stichtingszaken en daaraan gerelateerde communicatie;
 • Overeenkomsten m.b.t. sponsors (op persoonlijke titel) en donateurs;
 • Financiële administratie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding als (potentiële) sponsor, subsidiënt, donateur, lid cva of geïnteresseerde.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Emailadres;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door De Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Tot 1 jaar na afloop van sponsoring, subsidie, donateurschap, aanbeveling c.q. tot afmelding door geïnteresseerde. Voor maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Contactgegevens van (potentiële) sponsors, subsidiënten en leden comité van aanbeveling worden beschikbaar gesteld aan de contactpersoon binnen het bestuur i.c. de secretaris ten behoeve van het aangaan en onderhouden van contacten en het aangaan van overeenkomsten. De contactgegevens van donateurs worden beschikbaar gesteld leden van het projectteam belast met promotie ten behoeve van het onderhouden van contacten. Daarnaast verzorgt de penningmeester de facturering op basis van de betreffende persoonsgegevens (bij sponsoring op persoonlijke titel en donateurs) of op basis van de verstrekte bedrijfsgegevens.

Indien afgesproken, kunnen de namen van de sponsors en subsidiënten (privénaam dan wel bedrijfsnaam) alsmede de namen van de leden van het comité van aanbeveling worden gepubliceerd, bijvoorbeeld vermelding in het programmaboekje. Wellicht ten overvloede melden wij dat een bedrijfsnaam geen persoonsgegeven is en dus niet valt onder de AVG.

De contactgegevens van de geïnteresseerden worden beschikbaar gesteld aan de leden van het projectteam belast met promotie en de nieuwsbrief.

In combinatie met het afsluiten van een sponsorovereenkomst kunnen toegangskaarten worden verstrekt (zie “Verwerking van persoonsgegevens van kaarthouders”). De persoonsgegevens die in het kader van sponsoring, subsidiëring en aanbeveling beschikbaar gesteld zijn worden tevens gebruikt bij het leveren van de toegangskaarten.

 

Verwerking van persoonsgegevens van kaarthouders

 

Persoonsgegevens van kaarthouders (bezoekers die een toegangskaart gekocht hebben) worden door De Stichting en Eventix B.V. (mede verwerkingsverantwoordelijke t.a.v. online kaartverkoop) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Online verkoop van toegangskaarten via Eventix;
 • Verkoop van toegangskaarten in eigen beheer;
 • Communicatie over stichtingszaken en daaraan gerelateerde communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Een verkooptransactie via Eventix;
 • Een verkooptransactie in eigen beheer.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen Eventix en De Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Postcode;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door De Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Tot 1 jaar na afloop van de uitvoering waarvoor de kaart gekocht was.

In geval van online kaartverkoop stellen kaarthouders hun contactgegevens (naam, postcode, emailadres) beschikbaar aan Eventix ten behoeve van de verkoopovereenkomst. Eventix is evenals De Stichting verwerkingsverantwoordelijk en heeft een Privacy- en Cookiebeleid. Eventix is bereikbaar via info@eventix.nl.

De persoonsgegevens staan op de beveiligde site van Eventix, via inlogprocedure toegankelijk voor een beperkt aantal vrijwilligers van De Stichting. De Stichting gebruikt de persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden zoals de digitale nieuwsbrief.

De verkoop van toegangskaarten in eigen beheer kan plaatsvinden in combinatie met het afsluiten van een sponsorovereenkomst (zgn. directe verkoop in eigen beheer). De persoonsgegevens die in het kader van sponsoring en subsidiëring beschikbaar gesteld zijn worden tevens gebruikt bij het leveren van de toegangskaarten.

Daarnaast vindt kaartverkoop plaats via lokale winkeliers en op de dag van de uitvoering bij de ingang van de locatie waar de uitvoering plaatsvindt (zgn. indirecte verkoop in eigen beheer). Van deze kaartverkopen worden geen persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt.

 

 

 

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Of indien de wet dit voorschrijft.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het drukken van het programmaboekje, flyers, posters, e.d.
 • De opslag van gegevens in Dropbox
 • De financiële administratie in e-Boekhouden.nl

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Binnen de EU

Als opslagmedium gebruiken wij Dropbox. De servers van Dropbox kunnen buiten de EU staan. Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wat als er geen persoonsgegevens verstrekt worden

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij geen uitvoering geven aan sponsorschap, donateurschap, etc. en is online kaartverkoop niet mogelijk.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (algoritmes / profiling).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt zich te allen tijde afmelden. Neemt u daarvoor contact met ons op via ons emailadres stichting@matthauspassionoirschot.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen

De Steenzager 38

5506 GH

Veldhoven

Telefoon 040 2549145

Email stichting@matthauspassionoirschot.nl

Website www.matthauspassionoirschot.nl